Две процедури за подбор на проекти по ОПРКБИ
04 септември 2009

6На 20 юли 2009 г. Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Междинното звено - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявиха  продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" и открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Продължаването на етапа по набиране на проектни предложения по откритата процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 27 219 586,11 лева.

Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове" е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 2 933 745 лева. За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 80% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства.

Обявените процедури за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на Междинното звено ИАНМСП www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Източник:  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия