Нови процедури по ОПРЧР
01 август 2009

 63Стартираха нови четири операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни.
 
ОТНОВО НА РАБОТА ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв.

АДАПТИВНОСТ е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн.лв.

НА ПЪТ е процедура, насочена към хора, наети по трудов договор, които биха могли да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са адресно регистрирани. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.

АЗ МОГА ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв.

Процедурите са за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция – Агенция по заетоста.

Допълнителна информация и документи на интернет страницата на АЗ: http://www.az.government.bg

Източник: Министерство на труда и социалната политика