Министерство на образованието и науката ще получи 11.5 млн. лева
10 юли 2009

4Министерство на образованието и науката ще получи 11,5 млн. лева за ремонт, реконструкция, обновяване, доставка на оборудване, извършване на одити за енергопотребление, внедряване на мерки за енергийна ефективност и  подобряване на достъпа за хора с увреждания до училищата държавна собственост.

Средствата са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Чрез предоставената финансова подкрепа ще се извършат инвестиции  в 11 сгради – публична държавна собственост, които се ползват от 14 образователни институции. Общо 7 782 ученика, от тях 132 деца с увреждания и 868 ученици в неравностойно положение, вкл. 421 от малцинствени групи ще бъдат пряко повлияни от подобрените условия, в които ще се обучават .

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: МРРБ, Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”