Нови ръководства по ОПРЧР
30 юни 2009

В помощ на бенефициентите, изпълняващи проекти по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на МОН (Междинно звено по ОПРЧР) публикува:

Ръководство за бенефициенти по финансовото изпълнение и отчитане на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Ръководство за конкретни бенефициенти по изпълнение на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Ръководство за бенефициенти по изпълнение на проекти по процедури за конкурентен подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Източник:  Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, МОН