Одобрени нови проекти по ОПАК
29 юни 2009

OPAKМинистърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев връчи грамоти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на новите бенефициенти по ОПАК – 48 структури на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво и 5 конкретни бенефициенти от съдебната система. Те можеха да кандидатстват в два конкурса за проекти, обявени през октомври 2008 г., на обща стойност 36 млн. лв.

По едната процедура по подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” бяха подадени 159 проектни предложения. Процедурата беше насочена към централната, областните и общинските администрации, които можеха да кандидатстват за усвояването на 30 млн. лв. Финансиране получиха 48 проекта на стойност 29 975 881.60 лв. Процедурата има за цел създаване на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство.

Според проведено от “Алфа рисърч” социологическо проучване сред потенциалните бенефициенти този подприоритет е един от най-предпочитаните за кандидатстване. Това, както и изборът на подходящ момент за отваряне на процедурата, са едни от основните причини този път само по една процедура за администрацията да има повече проектни предложения (159 бр.), отколкото бяха подадени по две процедури за администрацията през месец май миналата година (144 бр.).

OPAKПо втората процедура от октомври 2008 г. можеха да кандидатстват конкретните бенефициенти от съдебната система. Тя беше обявена по подприоритет 2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” и е на обща стойност 6 млн. лв. Одобрени за финансиране са всичките 5 подадени проекта с общ бюджет 4 179 424.72 лв.

И при двете процедури минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална  стойност – няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Средствата, с които ще се финансират проектите, са предоставени от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

По традиция паралелно с отварянето на двете процедури УО на ОПАК проведе информационна кампания в цялата страна. Организирани бяха 9 информационни дни, на които експертите от УО разясняваха възможностите за участие в конкурсите, както и критериите за оценка на проектните предложения. Те представиха целите на оперативната програма, Насоките и Формуляра за кандидатстване и всички придружаващи документи. В информационните дни участваха над 600 потенциални бенефициенти от държавната администрация и от съдебната система. На събитията присъстваха и над 60 журналисти от национални и регионални медии. 

Обща стойност на одобрените проекти 29 975 881,60 лв.

Списък на одобрените за финансиране проекти по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”

Списък на одобрените за финансиране проекти по открита процедура за централната, областните и общинските администрации по подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

 Източник: Министерство на държавната администрация и административната реформа