Конкурс за избор на външни оценители
30 юни 2009

external expertsАгенцията по заетостта обявява конкурс за избор на външни оценители на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Допустимите кандидати следва да притежават

Задължителни изисквания:
- висше образование: образователно- квалификационна степен – “бакалавър” или „магистър”;
- минимум 3 години опит в областта на: професионалната квалификация, обучението на  възрастни или административен или преподавателски стаж в системата на образованието
 Или
- минимум 3 години опит в оценяването на проекти по програми с външно финансиране или оферти по Закона за обществените поръчки;
- знания относно действащата нормативна уредба в областта на структурните фондове и по специално Европейския социален фонд.
- кандидатите не следва да са членове на Комитета за наблюдение на ОП”РЧР”или на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка.

Изисквания за знания и умения:
- умения за работа в екип;
- добри комуникационни умения;
- владеенето на чужд език е предимство;
- способност за анализиране и обработка на информация.

Всички необходими документи, а така също образци на документи и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, може да изтеглите тук

Източник: Агенция по заетостта