Единният информационен портал – с нови възможности
30 юни 2009

От 5 юни 2009 г. единният информационен портал за средствата от Структурните инструменти на ЕС  http://www.eufunds.bg/ вече е с нова визия и разширени функционални възможности.

Оптимизирана е структурата на съдържанието на сайта, като информацията е групирана по начин, който позволява по-лесен и бърз достъп на потребителите до нея.

Въведена е новата рубрика "Европейските фондове в твоя регион", чиято цел е да показва реалното проявление на средствата от ЕС и ползите от реализираните проекти за подобряване на живота на българските граждани. Внедрена е интерактивна карта на България, чрез която могат да се визуализират успешни проекти, реализирани на територията на избраната община.
В съответствие с изискванията на ЕК за публичност и информация в обновения сайт е поставен акцент върху публикуването на списъци с бенефициенти и одобрени проекти по Оперативните програми.

В отделна рубрика са обособени всички нормативни документи, указания и ръководства за работа с европейските фондове, включително третирането на специфични въпроси като ДДС и държавни помощи.

Подобрената функционалност дава възможност за автоматичен абонамент за получаване на актуални новини, публикувани на сайта.

Единният информационен портал е най-големият информационен източник по въпросите на европейските фондове в България. На него се публикува актуална информация свързана с обяви за набиране на проектни предложения, изпълнение на Оперативните програми, нормативни документи и ръководства и добри практики, свързани с усвояването на средствата от ЕС.

Източник: http://www.eufunds.bg/