Програма за учене през целия живот
20 май 2009

Целта на настоящата покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот е отпускането на финансова помощ за около 6—8 предложения на участници от максимален брой страни и сектори, с цел организиране на дейности за създаване на консорциуми, които да допринесат за успешно и устойчиво приложение на ЕКР като всеобхващаща рамка, която да подпомогне мобилността и ученето през целия живот.

Съгласно настоящата покана подаването на молби за отпускане на субсидии е насочено по-специално към консорциуми от европейски, национални, регионални и секторни организации, включително напр. министерства, органи, отговорни за квалификациите, секторни сдружения, социални партньори и други основни заинтересовани лица, които са ангажирани и участват в системите за квалификации. Кандидатите следва също да представляват в значителна степен сектора, пазара на труда или системата/ите за образование и професионално обучение, които са предмет на проекта им.

Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от консорциуми, съставени от организации, основани от представители на 7 или повече допустими страни.

Дейностите, допустими по настоящата покана, които ще бъдат изпълнени от консорциуми, могат да включват проекти за създаване на мрежи, чрез които взаимният обмен на опит произвежда конкретни резултати и трайни (т.е. извън живота на проекта) резултати. Целените конкретни резултати и предложените решения трябва да са точно и ясно формулирани в кандидатурата.

Допустимите кандидатури се оценяват въз основа на критериите приложимост, методологично качество, качество на работната програма, качество на партньорството, съотношение цена/полза, разпространение и въздействие.

Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 2 млн. евро. Размерът на субсидиите ще бъде между 200 000 и 300 000 евро за проект. Финансовото участие от страна на Общността няма да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.
Кандидатурите се подават не по-късно от 14 август 2009 г. до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (за валидна се приема датата на пощенското клеймо).

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и молбите за кандидатстване могат да се намерят на следния адрес в интернет.

Източник: http://www.dnevnik.bg//evropa