Покана по програма “Интелигентна енергия Европа”
20 май 2009

energyГенерална дирекция ''Енергетика и транспорт'' на ЕК представя покана проектопредложения за 2009 г. по програма ''Интелигентна енергия - Европа''.
Цели
- повишаване на енергийната ефективност и рационално използване на природните ресурси;
- използване на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразие на енергията;
- повишаване на енергийната ефективност на транспорта.

Приоритетни области
1. Енергийна ефективност и разумно използване на ресурсите (SAVE)
– по този приоритет ще бъдат подкрепени следните дейности:
- проекти за енергийна ефективност на сградите, които могат да включват обучения в за прилагане на Директивата на ЕС за сградите в страните членки; сравнителни анализи, широки пазарни проучвания за практиките за подобряване на енергийната ефективност в страните от ЕС и др.;
- проекти за енергийно ефективни продукти, които включват разнообразни дейности за повишаване на интереса на производителите и потребителите към екопродуктите, проекти за екодизайн, създаване на мрежи между заинтересованите страни и т.н.
Поканата не важи за продукти в ИКТ сектора, тъй като те се покриват от Програмата за подкрепа на ИКТ сектора
2. Нови и възобновяеми енергийи източници (ALTENER) - В рамките на този приоритет ще бъдат финансирани проекти по 3 подприоритета:
- добиване на електроенергия от ВЕИ (RES-e);
- използване на възобновяема енергия за отоплени/охлаждане (RES-H/C);
- дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите;
- проучвания и добив на биогорива.
3. Използване на възобновяема енергия в транспорта. Този приоритет покрива следните видове дейности:
- използване на алтернативни горива и чисти и енергийно ефективни превозни средства (включително и електрически);
- проекти за енергийно ефективен транспорт, тоест подобряване на качеството на обществения транспорт, насърчаване на придвижването с велосипеди и пеша чрез изграждане на велоалеи, пешеходни пътеки и т.н
- изграждане на капацитет на регионалните и местни агенции за насърчаване на ефективния и устойчив транспорт.
4. Интегрирани инициативи – те покриват повече от един приоритет и могат да включват създаване на мрежи или асоциации на местните власти, общности за устойчива енергия, сътрудничества за био бизнес; обучения за интелигенстната енергия и предоставяне на енергийни услуги.
Допустими кандидати - Всички юридически лица, публични или частни, които са регистрирани в страна членка на ЕС, страните от ЕАСТ и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Хърватия.
Бюджет: 65 млн. евро, като ЕС финансира до 75% от разходите по проект
Краен срок: 25 юни 2009 г.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на програма ''Интелигентна енергия -Европа''