Актуализирани образци във връзка с прилагането на ПМС № 55/2007г.
02 април 2009

obrazecВъв връзка с влизането в сила на изменения и допълнения в Постановление № 55 на Министерски съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (обн. в ДВ, бр. 109 от 2008 г.), министърът на финансите утвърди актуализирани типови образци за прилагането на постановлението. Актуализираните образци можете да намерите тук .

Източник: http://www.eufunds.bg