МРРБ стартира две европейски програми
19 април 2022
4Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до 2027 г. Така на практика „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ и „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) са първите европрограми, които започват да се изпълняват реално.
До 31 май потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027.

Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от целия ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие чрез споделяне на общи решения.
Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.
Допустими са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството.
В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от ЕФРР в размер от 70% до 80% за проектни дейности като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Бюджетът по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.
Информация за потенциалните кандидати на  електронната страница на програмата

До 24 май т.г. се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г.
Потенциалните бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 „Добро управление на Средиземноморския регион“. Предвижда се подкрепа на проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на програмата - иновации и околна среда. Очакваният старт на проектните дейности е до края на месец ноември т.г. Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направления „Иновации“, „Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика“  и  „Подобряване на управлението и сътрудничеството“.
Подробна информация за поканата

И по двете програми съфинансирането от ЕФРР на проектните дейности е в размер на 80%. МРРБ ще предостави национално съфинансиране на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще бъде собствен принос на бенефициентите.

Източник: МРРБ