Проекти по Хоризонт 2020
21 октомври 2020
4До 26 януари 2021 г. се набират проекти по програма Хоризонт 2020 . Поканата, чийто бюджет е 1 млрд. евро, е в контекста на Европейската Зелена сделка.

Проекти ще се финансират в десет области, осем от които са тематични и свързани със Зелената сделка и 2 хоризонтални:

Област 1: Повишаване на климатичните амбиции: между секторни предизвикателства проекти в три специфични сектора: (1) Предотвратяване и борба с екстремните горски пожари, чрез иновативни средства; (2) Към климатично неутрални и социално иновативни градове; (3) Устойчиви на климата иновативни пакети за Европейските региони.
Област 2: Чиста, достъпна и сигурна енергия
Включени  са следните теми: Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система;  Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения и Ускоряване на зеления преход и партньорството за достъп до енергия с Африка.
Област 3: Индустрия за чиста и кръгова икономика включени са следните теми: Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата и  Демонстрация на системни решения за териториалното разгръщане на кръговата икономика
Област 4: Енергийни и енергийно ефективни сгради включва темата Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин
Област 5: Устойчива и интелигентна мобилност включва темата Зелените летища  и пристанища като мултимодални центрове за  устойчива и интелигентна мобилност.
Област 6:  От ферма до трапезата включва темата за Тестване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от ферма до трапезата
Област 7: Биоразнообразие и екосистемни услуги включва темата Възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги
Област 8: Нулево замърсяване, среда без токсични вещества - Действията в тази област предвиждат Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали и Насърчаване на регулаторната наука за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти
Област 9: Укрепване на знанията (хоризонтална област) включва следните теми: Капацитет и услуги на европейската научноизследователска инфраструктура за справяне с предизвикателствата на Европейската Зелена сделка; Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата и Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана.
Област 10: Овластяване на гражданите за преход към неутрална по отношение на климата, устойчива Европа (хоризонтална област) включва темите: Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка; Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка и Даване на възможност на гражданите да действат по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука, инициативи за гражданско участие.
Допустими за кандидатстване по поканите са  ЮЛ от държавите-членки на ЕС. Кандидатстването е в консорциум от минимум 3 ЮЛ от 3 различни страни — членки на ЕС. Финансирането от Хоризонт 2020 е от 70% до 100% от бюджета на проектите, в зависимост от областта за подкрепа и типа на юридическите лица- кандидати.
 
Източник: НСОРБ