Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални предприятия
03 март 2009

Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” посредством процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

socialЦЕЛ: Да се подкрепи развитието на социалното предприемачество като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация.

КОМПОНЕНТИ:
Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги;
Компонент 2. Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 15 680 000 лева, разпределени, както следва:
Компонент 1 – 7 500 000 лева и Компонент 2 – 8 180 000 лева

socialТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2009 – 2011 г. 
Минималната продължителност на един проект е 10 месеца.
Максималната продължителност на един проект е 18 месеца.

ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА:

По Компонент 1: Проекти за разширяване на дейността на съществуващи социални предприятия, включително обхвата на целевите групи и създаване на нови работни места за специалисти в сектора на социалната икономика; Проекти за консултиране, информиране на хората от целевите групи и популяризиране на дейността на социалните предприятия чрез предаване на опит и познания за възможностите за развитие на инициативи в сферата на социалната икономика.

По Компонент 2: Проекти насочени към създаване на нови социални предприятия, генериращи подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за самостоятелност и социално включване за хора от целевите групи.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следния интернет-адрес:  www.asp.government.bg
 
Проектните предложения се подават на адрес: гр.София 1051, ул. „Триадица” No 2, Агенция за социално подпомагане.
Краен срок за представяне на проектните предложения: 22.05.2009 г., 16.00 часа местно време.

Покана
Договор 
Насоки за кандидатстване
Договор и приложения
Изисквания и приложения 

Източник: http://www.eufunds.bg