Внедряване на иновации в предприятията
22 май 2013

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкуренто¬способности на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: ВС161РО003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията".
4Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕФРР. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева.
Допустими са следните дейности:
По елемент „Инвестиции":
- Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
- Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
- Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на резултати от НИРД, които са обект на внедряване по процедурата;
- Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
По елемент „Услуги":
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
- Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги) /процеси;
- Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;
- Визуализация на проекта;
- Одит на проекта
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма:
http://www.opcompetitiveness.bg/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Бъллгария: http://www.eufunds.bg/
Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган -Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „6-ти септември" № 21
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.

Източник: www.eufunds.bg
4