Начало  
Европейски институции
  Link   СЪРВЪР “ЕВРОПА”
Сървърът “Европа” е информационният Интернет портал на Европейския съюз, от който може да се получи подробна информация за процеса на европейската интеграция и за цялостната дейност на ЕС. На този сървър е достъпно действащото законодателство на ЕС
  Link   Европейски парламент (ЕП)
Състав, дейност, документи на ЕП
  Link   Представителство на Европейската комисия в България
  Link   Европейска комисия (ЕК)
Състав, дейност, изпълнение на политиките, достъп до документи, приети от ЕК.
  Link   Съвет на Европейския съюз
Състав и дейност, достъп до документи, приети от Европейския съвет
  Link   Съд на Европейските общности
  Link   Европейска сметна палата
Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите на Европейския съюз. Тя цели да допринесе за подобряване на финансовото управление на общностните средства, така че да гарантира на гражданите на Съюза възможно най-доброто им използва
  Link   Европейски омбудсман
Обща информация, съобщения, решения, дейности, законова рамка и др. Европейският омбудсман извършва проверки по жалби относно случаи на лошо управление в дейността на институциите и органите на Европейския съюз.
  Link   Европейски надзорен орган по защита на данните
  Link   Обща информация за политиките на ЕС
  Link   Официален вестник на Европейския съюз
EUR-Lex осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, и съдебната практика на ЕС.
  Link   История на ЕС
  Link   Обща информация за възможностите за финансиране по различните политики на ЕС
  Link   Europe Direct
Europe Direct дава: • Основна информация по въпросите на ЕС на всеки един от официалните езици на Съюза • Отговор на вашите въпроси относно всяка политика на ЕС • Практическа информация по много въпроси
  Link   Европейски младежки портал
Информация за програми, инициативи, събития.
  Link   EURODESK
Информация за програми и възможности за обучение в ЕС за младежи. На английски, френски, немски, испански и холандски език.
  Link   PLOTEUS – Портал за възможностите за обучение в европейското пространство
Целите на PLOTEUS са да помага на студентите, търсещите работа, работещите, родителите, съветниците по ориентиране и учителите да открият информация за обучението в Европа.
  Link   Консултации на Европейската комисия с гражданското общество
Информация за консултативните тела на Европейската комисия, в които участват множество организации за гражданско общество
  Link   Центрове SOLVIT
Занимават се с намирането на разрешения на проблеми, с които са се сблъскали граждани и предприятия.Те са част от държавната администрация и са задължени да намерят разрешение на проблемите в рамките на 10 седмици.
  Link   Структурни фондове на ЕС за България
Поддържа се от дирекция „УСЕС”, Министерство на финансите
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside