Начало arrow Текущи покани arrow Втора покана по фонда за подкрепа на НПО  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Втора покана по фонда за подкрепа на НПО Печат
12 май 2009

EEA1Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация “Екообщност” обявяват втора покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО 2008 - 2010 г. по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

1. Обхват и цел - Фондът за подкрепа на НПО в България е част от изпълнението на ФМ на ЕИП. Целта на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП е да подпомогне развитието на гражданското общество в България чрез подкрепа на проекти в приоритетните области, изброени по-долу. Финансовият механизъм на ЕИП има за цел да допринесе за намаляване на икономическото и социално неравенство между страните от ЕИП в съответствие с националните им приоритети и споразумения с ЕС.
 
2. Размер на финансирането - Посредством ФМ на ЕИП трите страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро. Програмата ще се изпълнява в периода 2008 – 2010 г. Общата сума по настоящата покана за набиране на проектни предложения е 868 893 евро.
По приоритетни области подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на:
Приоритетна област 1: от 10 000 до 75 000 евро;
Приоритетна област 2: от 10 000 до 50 000 евро;
Приоритетна област 3: от 10 000 до 50 000 евро;
 
3. Продължителност на проектите - Максималната продължителност на проектите по тази покана може да бъде 15 месеца.

4. Приоритетни области - Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти в долуописаните приоритетни области.
 
Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие - Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредложения възлиза на 334 447 евро.

Тематични направления:

1.1 Опазване на биологичното разнообразие от видове и техните хабитати - Намаляване загубата на биоразнообразието и опазване и управление на хабитати и защитени територии. Подобряване състоянието на местообитанията чрез съставяне и/или прилагане на планове за управление на териториите, вкл. подобряване на координацията между неправителствените организации, държавна администрация и представители на бизнеса. Устойчиво управление на водни тела или техни елементи (особено ако са защитени територии или зони), мониторинг, оповестяване и/или превенция на риска от природни бедствия.
1.2 Използване на алтернативни източници на енергия  и транспорт - Популяризиране на практики за устойчива енергия (ефективност) и прилагане на мерки стимулиращи използването на ВЕИ и енергийна ефективност в обществени сгради и други обекти, ползващи ел. енергия. Устойчиво използване на енергийните ресурси и популяризиране на алтернативни източници на енергия. Популяризиране на устойчив транспорт и транспортни системи (напр. споделено пътуване, създаване на устойчиви транспортни планове на местно ниво и прилагането им), и други;
1.3 Биологично земеделие, животновъдство и рибовъдство  - Промотиране на практики за биологично земеделие, животновъдство (вкл. рибовъдство и аквакултури), чрез сертифициране и насърчаване оглеждането на местни традиционни сортове и автохтонни породи, прилагане на биологични методи на производство, популяризиране на агроекологични мерки сред фермери и животновъди. Възстановяване и промотиране на местни сортове.

EEA2Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца - Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 316 171 евро.

Тематични направления:

2.1 Развитие на социални и здравни услуги, които да прилагат мултидисциплинарен и мултиинституционален подход при вземане на решения за предоставяне на социални услуги на уязвими групи;
2.2 Развитие на комплексни социални услуги като медицинска, професионална и социална рехабилитация на хора с увреждания в това число и деца (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето за дейности, предвиждащи работа с деца до 18 г.);
2.3 Създаване на възможности за устойчиво общуване на деца с увреждания и деца без увреждания (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето);
2.4 Дейности, свързани с превенция на изоставянето на деца в специализирани институции;
2.5 Дейности, насочени към превенция на болести, свързани с нездравословен начин на живот;
2.6 Развитие и предоставяне на услуги за деца и млади хора с асоциално и рисково поведение с цел намаляване на агресията в общността и справяне с трудностите в юношеството;
2.7 Дейности, водещи до подобряване на психичното здраве (само НПО, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето за дейности, предвиждащи работа с деца до 18 г.).

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права - Бюджетът за тази приоритетна област по втората покана за набиране на проектопредло-жения възлиза на 218 275 евро.

Тематични направления:

3.1 Механизми за гражданско влияние и контрол върху дейността на публичната администрация;
3.2 Включване на гражданите в процеса на изработване и прилагане на публични политики и вземане на решения по конкретни и значими обществени проблеми;
3.3 Мерки за защита и насърчаване спазването на човешките права и свободи;
3.4 Превенция на трафика на жени и деца;
3.5 Осигуряване и гарантиране достъп на жертвите на нарушени човешки права до информационни и комуникационни ресурси, правна помощ и справедлив процес;
3.6 Разработване и прилагане на техники и методи за ефективно разрешаване на конфликти в противодействието на всички форми на дискриминация.

Едно проектно предложение може да се отнася само до една приоритетна област и следва задължително да е обвързано с поне едно тематично направление от съответната област. Един кандидат може да представи само едно проектопредложение в рамките на една покана за предложения. Кандидатстващата организация може да бъде партньор на повече от един проект. Същото е валидно и за партньорите, ако има такива. Организации, чиито проекти са финансирани по първата покана за набиране на предложения, включително техните партньори, нямат право да участват по настоящата покана – нито като кандидати, нито като партньори.

5. Допустими кандидати - Съгласно изискванията на ФМ на ЕИП страните-донори определят НПО като:
а) доброволни, самоуправляващи се организации, извън контрола на публични власти и политически партии, които са регистрирани съгласно законодателството в страната-бенефициент (напр. фондации, асоциации, благотворителни организации, дружества, тръстове и др.);
б) социални партньори (работодателски организации и синдикати); и
в) отделни независими организации със специален правен статут (напр. БЧК и др.).
Дефиницията не включва политически партии или църкви. Неправителствените организации следва да са нестопански организации.
В рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България тази дефиниция включва:
Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
Български червен кръст
Всички проекти трябва да са в обществена полза.

6. Съфинансиране - Кандидатстващата организация следва да осигури минимум 10,00 % и максимум 50,00 % съфинансиране (финансов и нефинансов принос) от общите допустими разходи по проекта. Нефинансовият принос може да бъде максимум 50,00% от съ-финансирането, но не повече от 20,00% от общите допустими разходи по проекта.

7. Процедура на кандидатстване
1. Кандидатите следва да попълнят Формуляр за кандидатстване и Бюджет в съответствие с Насоките за кандидатстване по тази покана. Пълният пакет документи за кандидатстване може да бъде намерен на адрес: http://ngofund.flgr.bg.
2. Към Формуляра за кандидатстване следва да се приложат и съответните съпътстващи документи в зависимост от приоритетната област и типа проект.
3. Документите за кандидатстване се попълват на български език и се подават в 3 екземпляра на хартиен носител (1 оригинал и 2 копия) и 1 екземпляр на електронен носител (CD).
4. Проектопредложенията се подават в запечатан плик със следния надпис: Фонд за подкрепа на НПО – Покана за набиране на проектопредложения 2009 г.
 
8. Представяне на бюджета - Бюджетът на проекта следва да бъде попълнен в евро.
 
9. Краен срок за кандидатстване и подаване на проектопредложенията

Проекти за Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г., на адрес:
Фондация „ЕкоОбщност”
София 1612
ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1

Проекти за Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца и Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права се подават (по пощата или на ръка) до 17.00 ч. на 19 юни 2009 г. на адрес:
Фондация за реформа в местното самоуправление
София 1784
ж.к. „Младост 1”, ул.”Йерусалим”
бл.51, бизнес сграда, офис 2

ПРОЕКТИ, ИЗПРАТЕНИ ПО ПОЩАТА, ТРЯБВА ДА ПРИСТИГНАТ В РАМКИТЕ НА КРАЙНИЯ СРОК. ВАЖИ МОМЕНТЪТ НА ПОЛУЧАВАНЕ, А НЕ ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.
Проектопредложения, получени по факс или електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

10. Референтни документи във връзка с поканата за набиране на проектопредложения
• Насоки за кандидатстване по Фонда за подкрепа на НПО 2008 – 2010 г.;
• Основни ръководства на ФМ на ЕИП:
• Насоки за прилагане на принципите на добро управление и антикорупция;
• Насоки за прилагане на принципа за равенство на половете;
• Насоки за устойчиво развитие;
• Насоки за прилагане на мерки за публичност на финансовата помощ;

Гореизброените документи може да намерите на адрес: http://ngofund.flgr.bg/ и http://www.eeagrants.org/.
Допълнителна информация относно ФМ на ЕИП може да намерите на адрес: http://www.eeagrants.org/

11. Контактна информация - За допълнителна информация може да се свържете с ФРМС и Фондация “ЕкоОбщност”.

Фондация за реформа в местното самоуправление
Ирена Бонева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;
Десислава Тенчева – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетни области 2 и 3;
Факс: +359 (2) 976 89 30
Ел.поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Фондация “ЕкоОбщност”
Любомира Колчева – програмен мениджър на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1;
Радостина Маринова – координатор на Фонда за подкрепа на НПО по приоритетна област 1
Факс: +359 (2) 951 54 79
Ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Източник: ФРМС - http://www.flgr.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside