Начало arrow Новини arrow Мисиите на ЕС показаха потенциала си за ускоряване на промените  
Мисиите на ЕС показаха потенциала си за ускоряване на промените Печат
23 август 2023
Нов анализ на Европейската комисия отбелязва, че през първите две години от тяхното съществуване мисиите на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“ подкрепиха работата на Комисията по Европейския зелен пакт, инициативата „Европа, подготвена за цифровата ера“ и европейския план за борба с рака.

От самото си създаване мисиите на ЕС демонстрираха своя потенциал да ускоряват промените. Подкрепяни предимно чрез финансиране по „Хоризонт Европа“, те също така свързаха и подкрепяха политики и програми в целия ЕС с действия на местно равнище и с участието на гражданите. Те са на път да постигнат амбициозните си цели до 2030 г. в жизненоважни области като адаптирането към изменението на климата, подобряването на живота на болните от рак пациенти, изчистването на морските и сладководните екосистеми, превръщането на градовете в неутрални по отношение на климата и постигането на добро състояние на почвите.

Това са заключенията на приетото съобщение относно мисиите на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“. Както изискаха съзаконодателите след първите две години от функционирането на мисиите, в съобщението се предоставя задълбочена оценка на постигнатия до момента напредък. В него се подчертават основните постижения на текущите пет отделни мисии, като същевременно се набелязват предизвикателствата, с които те са се сблъскали, и се предлага набор от действия за справяне с тях.
С оглед на тази балансирана оценка в съобщението също така се предлага 11% от бюджета на стълб 2 на „Хоризонт Европа“ да се изразходват за мисиите на ЕС в последната част на програмата (в сравнение с настоящите 10%). Това съответства на обща сума от над 3 милиарда евро за периода 2024 – 2027 г. С него също така се поставя началото на подготовка за нова мисия на ЕС за „Новия европейски Баухаус“ .

Комисията се ангажира да направи мисиите на ЕС още по-ефективни, например чрез:
- Активизиране на дискусиите с политическите участници, по-специално държавите членки, относно начините за рационализиране на управлението на мисиите на ЕС, за да стане то по-ефикасно, по-приобщаващо и по-ефективно;
- Мобилизиране на по-широк набор от инструменти за осигуряване на по-голямо участие на частния сектор, включително публично-частни партньорства и обществени поръчки за иновации;
- Предприемане на целенасочени действия в подкрепа на усилията за комуникация на местно и национално равнище с цел повишаване на ангажираността на гражданите и повишаване на обществената осведоменост относно мисиите на ЕС.

Предвид потенциала на инструмента на мисиите да стимулира промяна и факта, че инициативата „Нов европейски Баухаус“ вече споделя някои характеристики с мисиите на ЕС, ЕК започна подготвителния етап за посветена на него нова мисия на ЕС, като следва същия процес както за първите пет мисии. Това включва назначаване на управителен съвет на мисията и изготвяне на план за изпълнение на мисията, които ще спомогнат за определянето на точните цели и етапи на мисията.

Новият европейски Баухаус вече е създал полезни взаимодействия между инвестициите в научни изследвания и иновации, други инструменти за финансиране и инвестиции от частния сектор. Новата мисия на ЕС ще работи с хората за постигане на по-голямо социално приемане на политиките на Зеления пакт, насърчаване на социалната ангажираност към екологосъобразните решения и насърчаване на необходимите за постигане на целите на Зеления пакт промени в поведението. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки и общността като цяло, за да определи този подход.

Източник: https://horizoneu.mon.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside