Начало arrow Програми arrow Оперативни програми arrow ОП ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”  
ОП ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” Печат
13 март 2008

Одобрена от Европейската комисия на 07.11.2007 г.

Общ бюджет: 56,8 млн €

Дейности: ОПТП е разработена като хоризонтална програма. Целите, приоритетните оси и ключовите области за интервенция са съгласувани с целите и приоритетите на техническата помощ по другите шест оперативни програми, за да се избегне всякакво дублиране. Приоритетната ос за техническа помощ във всяка от другите шест оперативни програми ще осигури подкрепа за процесите по изготвяне, наблюдение, оценка и контрол на проектите, както и за комуникационните дейности, които ще обезпечат нужната публичност на съответната оперативна програма. Тази конкретна помощ ще се допълва от ОПТП с хоризонтална подкрепа за главните структури, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти

Бенефициенти: Централно координационно звено, Сертифициращ орган, Одитиращ орган

Управляващ орган: Дирекция ‘Управление на средствата от ЕС” в Министерство на финансите (МФ)

Интернет страница: http://www.eufunds.bg

Индикативна годишна работна програма на оперативна програма "Техническа помощ" за 2010 г. може да изтеглите  оттук

Документи, свързани с ОП "Техническа помощ"

  pdf  Индикативна годишна работна програма за 2009 г. 

  pdf  Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013 г.                                     

  pdf  КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013                

  pdf  Индикативна годишна работна програма на оперативна програма "Техническа помощ" за 2009 г.          

  pdf  Конкретни бенефициенти по процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”

  pdf  Цикъл на одобрение на проектно предложение - симулационен модел   

  pdf  Брошура за Оперативна програма "Техническа помощ"   

  pdf  Одобрени проекти и бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ”   

 ppt  ИНФОРМИРАНОСТ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (СРАВНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ СРЕД БЕНЕФИЦИЕНТИ И ЖУРНАЛИСТИ)   

  pdf  Правила за докладване на нередности    

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside