Начало arrow Новини arrow 1300 ха нови гори ще бъдат засадени в България  
1300 ха нови гори ще бъдат засадени в България Печат
20 декември 2022
6Над 60 млн. лева за подобряване на горски местообитания дава Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 на шестте държавни горски предприятия.

Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.
Началото на дейностите бе дадено на 8 декември от  министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, заедно с министъра на земеделието Явор Гечев, зам.-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валери Чамбов, директорите на държавните горски стопанства, както и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от държавните горски предприятия.
По шестте проекта се финансират дейности, свързани със залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства. Общата площ на новозасадените гори ще е над 1 300 ха, произведените нови фиданки ще са над 2,5 млн., а засадените - над 1 млн.
Трите подписани договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ са на обща стойност 30 млн. лв.
Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград, са в размер на 12,5 млн. лв. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2.2 милиона дръвчета върху обща площ от 330.5 ха.
На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лв. Предстои да бъдат залесени над 151 хектара и да бъдат попълнени площи от над 148 хектара.
За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване на около 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.
С изпълнението на мерките по трите проекта площта на горските местообитания ще се увеличи с близо 700 ха, като същевременно ще се подобри природозащитното им състояние.
До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие.
В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лв., се предвижда да бъде извършено залесяване на 3 623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1 355 дка млади насаждения.
В размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5 353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяване и производството на посадъчен материал.
Над 11 млн. лв., предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 ха, както и извършването на съпътстващи дейности.
Процедурата по ОПОС 2014-2020 г. отразява новите стратегически и планови документи на европейско ниво, като целта й е да подкрепи изпълнението на мерки, които ще допринесат за увеличаване на покритието с горски местообитания и до подобряване на природозащитно им състояние.
Те са насочени към постигането на специфична цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside