Начало arrow Новини arrow Европейската комисия одобри Програмата за техническа помощ  
Европейската комисия одобри Програмата за техническа помощ Печат
27 октомври 2022
Европейската комисия даде одобрение на Програмата за техническа помощ 2021-2027 на стойност над 100 милиона евро.

Инвестициите, съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмата, ще допринесат за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България.
Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството между заинтересованите страни като основен принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България.
Програмата за техническа помощ ще подкрепя и действия за оптимизиране на функционирането на системата за управление и контрол, по-специално на вътрешния контрол, както е определено в Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2027-2021 г.
Финансираната по програмата Академия за фондовете на ЕС ще даде възможност на служителите на националните органи, регионалните и местните участници и организациите,изпълняващи финансови инструменти, да повишат знанията си в хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, споделяне на добри практики и научени уроци.
Общините ще имат възможност допълнително да укрепят капацитета си в областта на стратегическото планиране, градското развитие, обществените поръчки, да получат експертна подкрепа за подготовката и изпълнението на проекти и да засилят участието си в инициативи на ЕС като „Хоризонт“, Новия Евро-пейски Баухаус.

Мерките за по-нататъшно развитие на Информационната система за управление на средствата от ЕС в България (ИСУН), които са съществен елемент от доброто управление и прозрачността, ще бъдат подкрепени като основен инструмент за събиране, обобщаване и анализиране на данни, включително относно климатичните аспекти, и за оценка на процесите за подобряване на рамката за изпълнение на програмите.
Развитието на култура за извършване на оценки в публичната администрация, включително обмен на знания и сътрудничеството с академичните среди, ще бъде ускорено с подкрепата на програмата.

Прозрачността и видимостта на финансираните от ЕС дейности ще бъдат осигурени чрез целенасочени мерки и пряко участие на мрежата от 27 Областни информационни центъра.

Източник: Министерски съвет
 
4
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside