Начало arrow Новини arrow Стартира новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество  
Стартира новата Швейцарско-българска програма за сътрудничество Печат
28 септември 2022
3-1На 21 септември посланикът на Швейцария Раймунд Фурер и служебният вицепремиер по управление на европейските средства на България Атанас Пеканов подписаха двустранното рамково споразумение.

Швейцарската финансова помощ в размер от 92,5 млн. швейцарски франка ще допълва изпълнението на националните политики в областите: дуално професионално образование и обучение, научни изследвания и иновации,  сигурност и миграция, околна среда, социална политика и гражданското общество, без да е налице припокриване на финансирането от други финансови източници.

3-2Конфедерация Швейцария предоставя тази кохезионна помощ на България за периода до 31.12.2029 г. за изпълнение на следните 9 програми („Мерки за подкрепа“), за всяка от които ще бъде подписано отделно програмно споразумение:

1. Програмата за Дуално образование и обучение „ДОМИНО 2“ с програмен оператор Министерството на образованието и науката има основна цел – Икономически растеж и намаляване на младежката безработица чрез интегриране на принципите на дуалното образование в училищата за професионално образование и обучение.
Бюджетът е в рамките на  5 млн. швейцарски франка

2. Програмата за научни изследвания и иновации цели насърчаване на научното сътрудничество между български и швейцарски изследователи с оглед укрепване на международните изследователски мрежи. Програмата ще се изпълнява чрез три програмни компонента (Многостранна изследователска програма, програмите SCIEX и PROMYS).
Програмният оператор ще бъде определен в съответното споразумение.
Бюджет - около 10 млн. швейцарски франка.

3. Програмата в областта на сигурността и миграцията ще подкрепи изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 г., Националната стратегия за интегрирано управление на границите 2020 – 2025 г. и Националната стратегия за миграция
2021 – 2025 г., и да преодолее предизвикателствата, породени от войната в Украйна. Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните работи.
Бюджет: 3,7 млн. швейцарски франка.

4. Програма за подобряване на обществената безопасност и сигурност ще допринесе за подобряване на обществената безопасност и сигурност в България чрез укрепване на капацитета за ограничаване и в частност за предотвратяване на определени престъпления.
Програмен оператор ще бъде Министерството на вътрешните работи.
Бюджет: 4 млн. швейцарски франка.

5. Програмата за борба с корупцията и насърчаване на интегритета
има за цел укрепване на българския институционален интегритет и механизми за прозрачност, необходими за ограничаване на корупционните практики и повишаване на доверието на гражданите в публичните институции.
Програмен оператор ще бъде Министерство на правосъдието.
Бюджет: 1,5 млн. швейцарски франка.

6. Програмата за околна среда има за цел опазване на околната среда чрез подкрепа на целенасочени преобразуващи мерки (вкл. инфраструктура), политически диалог и обмен на най-добри швейцарски практики. Тя е фокусирана върху качеството на въздуха, управлението на отпадъците, както и енергийната ефективност, опазването на природата и биоразнообразието.
Бюджетът е 45 млн. швейцарски франка.
Програмен оператор е Министерство на околната среда и водите.

7. Програмата за профилактика и промоция на здравето ще бъде фокусирана върху насърчаване на здравословния начин на живот и допринасяне за здравна грамотност и промени в поведението за здравословен живот през целия живот чрез дейности и предложения за превенция и укрепване на здравето. Програмен оператор - Министерство на образованието и науката.
Бюджет: 3,5 млн. швейцарски франка.

8. Програма здраве и образование за всички („ЗОВ II“)  с програмен оператор МОН и бюджет: 8 млн. швейцарски франка. Общата цел  е да бъдат посрещнати здравните и образователните нужди на уязвимите групи и по-специално на изключените етнически малцинства. Насочена е към осигуряване на по-добър достъп до и по-добри резултати на всички нива на образователната система за уязвимите и изключените общности; Получаване на интегрирани социални и здравни услуги с оглед на по-добър достъп до образователната система за уязвими деца, включително тези от изключени етнически малцинства, и техните семейства в избрани общини.

9. Програмата за гражданското общество има обща цел повече български граждани да бъдат активно ангажирани и да участват в по-прозрачен и приобщаващ обществен дебат по отношение на решения, които ги засягат. Бюджетът по програмата е в рамките на 10 млн. швейцарски франка.
Програмният оператор ще бъде избран от швейцарските партньори като ще бъде сключен договор въз основа на покана за българска (водеща) организация.

Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет ще изпълнява функциите на Национално координационно звено по Швейцарско-българската програма и ще си партнира с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), и Федералния департамент по икономически въпроси, образование и изследвания, действащ чрез Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO).
Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на Република България.
Двете страни продължават работата по подготовката на отделните програми (мерки за подкрепа).

Източник: novini.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside