Начало arrow Текущи покани arrow Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики  
Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики Печат
13 ноември 2021
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ),
съфинансирана от Европейския социален фонд, откри: Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”  чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.


Целите на процедурата са:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
2.   Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:
1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);
3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

Бюджет:
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 60 000 лв.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 17.01.2022 г.


Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН , достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване през ИСУН.

Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата.
Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside