Начало arrow Новини arrow Нова стратегия за опазване и възстановяване на горите в ЕС  
Нова стратегия за опазване и възстановяване на горите в ЕС Печат
21 юли 2021
Европейската комисия прие новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г . – водеща инициатива на Европейския зелен пакт, която се основава на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Стратегията допринася за пакета от мерки, предложени за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. и на неутралност по отношение на климата през 2050 г. в ЕС. Освен това тя помага на ЕС да изпълни ангажимента си за увеличаване на поглъщането на въглерод от естествени поглътители в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Като отчита всички социални, икономически и екологични аспекти, стратегията за горите си поставя за цел да гарантира многофункционалността на горите в ЕС и изтъква централната роля на горските стопани.
Горите са основен съюзник в борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Те изпълняват функцията на поглътители на въглерод и ни помагат да намалим въздействието на изменението на климата, например като охлаждат градовете, защитават ни от тежки наводнения и намаляват последиците от сушата. За съжаление европейските гори страдат от различни видове натиск, упражняван в множество направления, включително такъв, свързан с изменението на климата.

Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите
В стратегията за горите са залегнали съответна визия и конкретни действия за увеличаване на количеството и подобряване на качеството на горите в ЕС и за укрепване на тяхното опазване, възстановяване и устойчивост. Предложените действия ще увеличат улавянето на въглерод чрез подобрени поглътители и запаси, като по този начин ще допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Стратегията се ангажира със строгото опазване на девствените и вековните гори, възстановяването на увредените гори и гарантиране на устойчивото
им управление по начин, който запазва жизненоважните екосистемни услуги, които горите предоставят и от които зависи обществото.
Стратегията насърчава най-благоприятните за климата и биологичното разнообразие практики за управление на горите, подчертава необходимостта от запазване на използването на дървесна биомаса в пределите на устойчивостта и насърчава ефективното по отношение на ресурсите използване на дървесината в съответствие с каскадния принцип.

Гарантиране на многофункционалността на горите в ЕС
В стратегията се предвижда също така разработването на схеми за плащания на собствениците и управителите на гори при предоставяне на алтернативни екосистемни услуги, например чрез запазване на части от горите им непокътнати. Новата обща селскостопанска политика (ОСП), наред с другото, ще позволи да се оказва по-целенасочена подкрепа за горските стопани и за устойчивото развитие на горите. Новата структура на управление на горите ще създаде по-приобщаващо пространство, позволяващо на държавите членки, собствениците и управителите на гори, промишлеността, академичните среди и гражданското общество да обсъждат бъдещето на горите в ЕС и да допринасят за съхранението на тези ценни природни активи за бъдещите поколения.
В стратегията за горите е обявено законодателно предложение за засилване на мониторинга на горите, докладването и събирането на данни в ЕС. Хармонизираното на равнището на ЕС събиране на данни, в съчетание със стратегическо планиране на равнището на държавите членки, ще позволи да се получи цялостна представа за състоянието, развитието и перспективите за развитие на горите в ЕС. Стратегията е придружена от пътна карта за засаждане на три милиарда допълнителни дървета в цяла Европа до 2030 г. при пълно зачитане на екологичните принципи – правилното дърво на правилното място за постигане на правилната цел.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside