Начало arrow Новини arrow Първото официално представяне на план за възстановяване и устойчивост в ЕК  
Първото официално представяне на план за възстановяване и устойчивост в ЕК Печат
24 април 2021
4Планът за възстановяване и устойчивост на Португалия е първият такъв план, който се представя официално на Комисията.

В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които Португалия планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU - плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от пандемията от COVID-19.
Чрез него ще се предоставят до 672,5 милиарда евро за инвестиции и реформи (по цени от 2018 г.). Тази сума е разделена на безвъзмездни средства на обща стойност 312,5 милиарда евро и заеми в размер на 360 милиарда евро.

Безвъзмездните средства за всички държави членки, които ще се предоставят по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост по текущи цени, са описани
тук .

Механизмът за възстановяване и устойчивост ще играе решаваща роля за усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и за обезпечаването на екологичния и цифровия преход.
Португалският план е структуриран около трите стълба на устойчивостта и екологичната и цифровата трансформация, включвайки мерки в областта на социалното жилищно настаняване, енергийната ефективност на сградите и цифровото образование. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти в шест от седемте европейски водещи области.
Представянето на плана е следствие от интензивния диалог, воден между ЕК и португалските органи през последните месеци за изготвянето му. Комисията ще направи оценка на плана в следващите два месеца въз основа на единадесетте критерия, установени в Регламента , и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове.
Тази оценка ще включва по-специално преглед на това дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в контекста на европейския семестър. Комисията ще оцени също така дали в плана е предвидено поне 37% от разходите за инвестиции и реформи да са в подкрепа на целите в областта на климата и 20% - за цифровия преход. Комисията ще представи на Съвета предложение, за чието приемане той ще разполага по правило с четири седмици.
Одобрението на Съвета ще проправи пътя за отпускането на 13% предварително финансиране за Португалия от поисканите 13,9 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 2,7 милиарда евро под формата на заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, при условие че Решението за собствените ресурси влезе в сила, за което първо трябва да бъде одобрено от всички държави членки.
Представеният от португалските органи план може да намерите тук. Комисията продължава да работи интензивно с останалите държави членки, за да им помогне да изготвят висококачествени планове.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside