Начало arrow Текущи покани arrow Указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие  
Указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие Печат
24 ноември 2020
4В подготовка за следващия програмен период Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.

Актуализацията на документа спрямо първоначално публикуваната през юли 2020 г. версия отразява напредъка в текущия процес на програмиране и подготовка за следващия програмен период и е предназначена да осигури прозрачност и навременна информираност на всички заинтересовани страни.

Документът представя общата визия за изпълнение на приоритета за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 по новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 и в тази връзка има за цел да послужи на заинтересованите страни на местно ниво като отправна точка за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за следващия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране след 2020 г.
Следва да се има предвид, че документът подлежи да допълнителни актуализации в процеса на преговорите в подготовка на новия период.

Документите са публикувани на:
- интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР http://bgregio.eu/

- на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517 .

Текущият проект на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. е публикуван на интернет страницата на УО на ОПРР www.bgregio.eu , в раздел „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата Програма чрез онлайн платформа. На Единния информационен портал, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция.
Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по програмата през следващия програмен период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде Управляващ орган на програмата.
Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

Източник:
МС, МРРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside