Начало arrow Новини arrow Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство  
Публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство Печат
21 октомври 2020
2Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г.

Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.
През м. януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през м. март 2020 г.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г.
Документът очертава основните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период:
- иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;
- чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;
- подобряване на мобилността и регионалната свързаност;
- развитие на човешките ресурси и образование;
- устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации с ЕК.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg .

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство.

Своите мнения и коментари можете да изпращате на Портала за обществени консултации www.strategy.bg  в срок до 30 ноември 2020 г.
 
Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside