Начало arrow Текущи покани arrow Малка грантова схема кръгова икономика  
Малка грантова схема кръгова икономика Печат
22 април 2020
6
 
 
 
 
 
 

 
Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Поканата е насочена към всички публични или частни организации с нестопанска цел, регистрирани като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в закона за училищното и предучилищното образование.

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението.

6-1Предвидените средства за финансиране по първата покана са 550 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Продължителност - от 12 месеца до 24 месеца

Работният език на програмата е английски. Формулярът за кандидатстване и бюджета на проекта следва да бъдат представени на български и на английски език, ведно с декларация от представляващия кандидата, че информацията на двата езика е идентична.
Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия)
Допустимите дейности допълват предвидените мерки и дейности в Националният план за управление на отпадъците в България за периода 2014-2020 г., по-конкретно дейности 4.12 и 4.16 от плана за действие към Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци и дейност (мярка) 4 от плана за действие към Програмата за подобряване на капацитета на институциите за управление на отпадъците и Национална програма за развитие България 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч на 31.07.2020 г., чрез системата ИСУН2020.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) .

Източник: ИСУН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside