Начало arrow Текущи покани arrow Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения  
Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения Печат
20 февруари 2020
6Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“.

С проектни предложения могат да кандидатстват социални предприятия, вписани в Регистъра съгласно Глава трета от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, в партньорство с неправителствени организации, социални предприятия и доставчици на социални услуги. По процедурата не са допустими общините.
Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за заетост в социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. Чрез осигурената заетост в социалните предприятия на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ще се насърчи участието им в живота на общността и ще се преодолее тяхното социално изключване.
По процедурата ще бъде подкрепено разработване на методики и други документи, необходими за дейността на социалното предприятие, предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция, адаптиране на работните места за новонаетите лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца в социалното предприятие, осигуряване на наставник за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, както и други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и е в подкрепа на група мерки от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/ .

Крайният срок за подаване на проектни предложенията е 10 април 2020 г., 17.30 ч.

Източник: УО на ОПРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside