Начало arrow Текущи покани arrow Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж“  
Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж“ Печат
20 март 2019
7


Публикувани са Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа българско време.


Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за младежи и младежки работници"

 По КД1 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти за Образователна мобилност за младежи и младежки работници. Мобилността може да протече в рамките на някоя от следните форми:
- Младежки обмени;
- Мобилност на младежки работници.
Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на младежкия обмен участниците изпълняват предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.
Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи страни от различни държави в или извън ЕС.

Ключова дейност 2 "Стратегически партньорства за обмен на добри практики в областта на младежта"
По КД2 в сектор „Младеж“ се отпуска финансова подкрепа за проекти на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по КД 2 в областта на младежта, се очаква да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и уменията им за работа в международна среда чрез:
- споделяне на идеи, методи и добри практики;
- транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (вкл. социалното предприемачество) между участващите страни.
Стратегическите партньорства в сферата на младежта подкрепят европейското сътрудничеството между организации, активни в сферата на младежта с цел развитие, трансфер и внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови педагогически подходи и обмен на добри практики. Участие в дейностите на Програмата могат да вземат държавни или частни организации, активни в младежкия сектор, или всяка друга област, свързана с него.

Ключова дейност 3 "Подкрепа за реформиране на политиките“, децентрализирана дейност „Младежки диалог"

Проектите за младежки диалог дават възможност на младите хора да си взаимодействат с лицата, отговорни за вземането на решения, по въпроси, засягащи младежите, и да оказват влияние върху политиката и по-специално на стратегия на ЕС за младежта. Проектите могат бъдат с продължителност 3 и 24 месеца и не се нуждаят от партньор от друга държава, освен ако не се организират транснационални срещи. Младите хора трябва да ръководят и да участват активно в дейностите на всички етапи от проекта от подготовката до проследяването. Могат да кандидатстват: органи-зации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

Източник: ЦРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside