Начало arrow Текущи покани arrow Покана за предложения 2008 – Програма “ Европа за гражданите”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана за предложения 2008 – Програма “ Европа за гражданите” Печат
17 март 2009

Прилагане на действията по програмата: Активни граждани за Европа, Активно гражданско общество в Европа и Активна европейска памет 2008/C 328/09

programПрограмата „Европа за гражданите“ 2007 – 2013 има следните специфични цели:
- събиране на хората от местните общини в Европа, които да споделят и обменят опит, мнения и ценности, да се поучават от историята и да градят бъдещето,
- да поощрява действие, дебат и размишление, свързани с европейското гражданство и демокрацията, обменените ценности, общата история и култура чрез сътрудничество с гражданските организации на европейско равнище,
- да доведе Европа по-близо до нейните граждани, като насърчава европейските ценности и постижения и съхранява паметта на нейното минало,
- да насърчава взаимодействие между гражданите и организациите на гражданското общество от всички участващи страни, да допринася за междукултурния диалог и за извеждането на челно място разнообразието и единството на Европа, със специално внимание върху дейностите, насочени към развиване на по-тесни връзки между гражданите от държавите-членки на Европейския съюз, в неговия състав към 30 април 2004 г., и тези на държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.

Допустими кандидати - Програмата е отворена за всички организации, установени в една от страните, участващи в програмата, които са:
- обществен орган, или
- организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност).

Всяко действие по програмата все пак е насочено към по-тесен кръг от организации.
Поради това допустимостта на организациите заявители е определена конкретно за всяка мярка/подмярка в ръководство на програмата.

programДопустими държави по програмата са:
- всички държави-членки на ЕС,
- Хърватия.

Допустими дейности - Програмата „Европа за гражданите“ подкрепя проекти, които насърчават активното европейско гражданство.

Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата „Европа за гражданите“:

Действие 1 - Активни граждани за Европа

Мярка 1 Побратимяване на градове - Тази мярка е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове.

Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове

Тази мярка обхваща дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени градове. Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи страни, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 25 международни участници от поканените общини и поне 5 участници от всяка поканена община. Максималната продължителност на срещата е 21 дни.

Максималната субсидия, която се предоставя, е 20 000 EUR за проект. Ако в проекта участват поне 10 града, максималната сума може да е 40 000 EUR за проект.
Минималната субсидия, която се предоставя, е 2 500 EUR.

Субсидията за срещи на граждани от побратимени градове цели съвместно финансиране на организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на поканените участници. Тя се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове

Тази мярка подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и следователно за постигане на максимално въздействие на програмата.
Проектът трябва да предвижда поне 3 събития. Той трябва да включва общини от най-малко 4 участващи страни, от които поне една е държава-членка на ЕС.
Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от поканените общини.
Максималната продължителност на проекта е 24 месеца; максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни.

Максималната допустима сума за проект по тази мярка е 150 000 EUR. Минималната допустима сума е 10 000 EUR. Субсидията се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 2 „Проекти на граждани“ и „Мерки за подкрепа“

Мярка 2.1 Проекти на граждани


Тази мярка е насочена към днешното голямо предизвикателство пред Европейския съюз: как да се преодолее празнината между гражданите и Европейския съюз. Тя е предназначена за изследване на оригинални и иновативни методологии, чрез които може да се насърчи участието на гражданите и да се стимулира диалогът между европейските граждани и институциите на Европейския съюз.
Проектът трябва да включва общини от най-малко 5 участващи страни, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 200 участници. Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.
Стойността на субсидията се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Предоставената субсидия не може да превишава 60 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта.

Минималната стойност на субсидията е 100 000 EUR. Максималната допустима стойност на субсидия за проект по тази мярка е 250 000 EUR.

Mярка 2.2 Мерки за подкрепа

Тази мярка е инструмент за развитие на качеството на проектите, представяни по действие 1 „Активни граждани за Европа“. Тя подкрепя обмена на опит, експертни мнения и добри практики, както и дейности, които биха могли да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи. Проектът трябва да включва най-малко 2 участващи страни, от които поне една е държава-членка на ЕС.
Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки проект трябва да се предвидят поне 2 събития.
Стойността на субсидията се изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Субсидията не може да превишава 80 % от стойността на допустимите разходи за въпросното действие.

Минималната допустима стойност на субсидията е 30 000 EUR. Максималната допустима стойност на субсидия за проект по тази мярка е 100 000 EUR.

Действие 2  Активно гражданско общество в Европа

Мярка 3 Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество

Целта на тази мярка е да подкрепя конкретни проекти, представяни от организации на гражданското общество от различните участващи страни. Тези проекти трябва да повишават осведоменността по въпроси от европейски интерес и да способстват за засилване на взаимното разбиране на различни култури и установяване на общи ценности чрез сътрудничество на европейско равнище.
Проектът трябва да включва най-малко 2 участващи страни, от които поне една е държава-членка на ЕС.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Субсидията може да се изчисли, като се следват два различни метода, отговарящи на различни подходи и за които се прилагат специфични правила:
а) бюджет, основан на единни ставки за „проекти за събития“;
б) бюджет, основан на действителни разходи за „проекти за продуциране и осъществяване“: изискваната в този случай субсидия не може да превишава 60 % от допустимите разходи за въпросното действие.

Максималната субсидия е 55 000 EUR. Минималната допустима субсидия е 10 000 EUR.

Действие 4 Активна европейска памет

Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в лагерите и другите места за масово унищожаване на хора.
Максималната продължителност на проекта е 12 месеца.
Субсидията може да се изчисли, като се следват два различни метода:
а) бюджет, основан на единни ставки и еднократна сума за „проекти за събития“;
б) бюджет, основан на действителни разходи за „проекти за продуциране и осъществяване“: изискваната в този случай субсидия не може да превишава 60 % от допустимите разходи за въпросното действие.
Максималната субсидия е 55 000 EUR. Минималната допустима субсидия е 10 000 EUR.

Критерии за предоставяне на субсидия:
Качествени критерии (80 % от присъжданите точки):
- полезност на проекта по отношение на целите и приоритетите на програмата (25 %),
- уместност на проекта и предложените методи (25 %),
- въздействие (15 %),
- прозрачност и проследяване (15 %).
Количествени критерии (20 % от присъжданите точки):
-  географско въздействие (10 %),
- целева група (10 %).

Предвиден бюджет за 2009 г. за следните действия
Действие 1 Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове  - 8 450 000 EUR
Действие 1 Мярка 1.2 Създаване на тематична мрежа от побратимени градове  - 3 215 000 EUR
Действие 1 Мярка 2.1 Проекти на граждани - 1 270 000 EUR
Действие 1 Мярка 2.2 Мерки за подкрепа -  1 270 000 EUR
Действие 2 Мярка 3 Подкрепа на проекти, инициирани от организации на гражданското общество - 3 722 000 EUR
Действие 4 Активна европейска памет - 1 420 000 EUR

Крайни срокове за подаване на заявления

Действие 1 Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове - 1 февруари, 1 април, 1 юни, 1 септември

Действие 1 Мярка 1.2 Създаване на тематична мрежа от побратимени градове - 1 февруари, 1 септември

Действие 1 Мярка 2.1 Проекти на граждани - 1 юни

Действие 1 Мярка 2.2 Мерки за подкрепа  - 1 юни

Действие 2 Мярка 3 Подкрепа на проекти, инициирани от организации на гражданското общество - 15 февруари

Действие 4 Активна европейска памет - 30 април

Ако крайният срок за подаване на заявления изтича в почивен ден или официален празник в страната на кандидата, не се допуска удължаване на срока и кандидатите трябва да вземат това предвид, когато планират подаването на заявления.

Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:

EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications — „Town Twinning Citizens' Meetings“
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/25)
B-1140 Brussels

Ще бъдат разглеждани само предложения, които са подадени чрез официалния формуляр за заявление, надлежно попълнен и подписан от лицето, което е упълномощено да встъпи в правно задължение от името на заявителя.
Заявления, подадени по факс или електронна поща, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация - Подробните условия за подаване на предложения за проекти и формулярите за заявление могат да бъдат намерени в ръководството на програма „Европа за гражданите“ на следните интернет страници:

Генерална дирекция „Образование и култура“ -  http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура  -  http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Източник: Официален вестник на Европейския съюз 23.12.2008 г., C 328/32 BG

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside