Начало arrow Текущи покани arrow Технологична модернизация в малки и средни предприятия  
Технологична модернизация в малки и средни предприятия Печат
29 октомври 2013

5Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Допустими са следните дейности:         
По елемент „Инвестиции" - придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта; придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.
По елемент „Услуги" - консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура; визуализация на проекта; одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреса на оперативната програма:   http://www.opcompetitiveness.bg/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България: http://www.eufunds.bg/. Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.               

Източник: http://www.eufunds.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside