Начало arrow Текущи покани arrow Информационни мерки в областта на ОСП  
Информационни мерки в областта на ОСП Печат
01 октомври 2013

Обявена е покана за представяне на предложения "Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)" за 2014 г.

Допустими кандидати - Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е юридическо лице, законно установено в държава членка от поне две години към момента на подаване на предложението. Примери за допустими организации са организация с нестопанска цел (частна или обществена), държавни органи (национални, регионални, местни), европейски сдружения, университети, образователни институции, изследователски центрове, дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Допустими дейности - В контекста на настоящата покана за представяне на предложения са допустими два вида дейности за интегрирана обществена комуникация: 1. на национално равнище (дейности с отражение само на регионално равнище не са допустими); 2. на европейско равнище (в няколко държави членки). Дейностите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструмента, изброени по-долу (списъкът не е изчерпателен):
- изготвяне и разпространение на аудио-визуални и мултимедийни материали,
- производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.),
- създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа,
- медийни мероприятия,
- конференции, семинари и работни срещи,
- мероприятия от типа "ферма в града" и т.н., които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство,
- мероприятия от типа "отворени врати", които показват на гражданите ролята на селското стопанство,
- стационарни или мобилни изложби или информационни бюра.

Бюджет: 3 000 000 евро
Краен срок: 30 ноември 2013 г.


Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой С 264 от 13 септември 2013 г.

Източник: www.dnevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside