Начало arrow Текущи покани arrow Покана по Програмата за учене през целия живот  
Покана по Програмата за учене през целия живот Печат
02 май 2013

2Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на програмата за учене през целия живот - изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации).

Поканата се състои от:
Част A - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението.
Част Б - Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
Цели - Общата цел на поканата е насърчаване на европейското сътрудничество в областта на политиките за развиване на умения за растеж и конкурентоспособност, укрепване на пригодността на младежите за заетост и ограничаване на равнищата на броя на преждевременно напускащите училище.
Допустими кандидати - Кандидатури могат да се подават от организации (включително всички партньорски организации), установени в държави, участващи в Програмата за учене през целия живот (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Турция, Швейцария, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора). Поне една страна, участваща в партньорството, трябва да бъде държава-членка на ЕС (прилага се само за част Б от настоящата покана). Кандидатурите трябва да бъдат подадени от юридическо лице с юридическа правоспособност. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.                 Бенефициентите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта.
Допустими дейности
Част A - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността за целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението.
- дейности за повишаване на осведомеността,
- създаване на форуми на заинтересованите страни относно националните стратегии за учене през целия живот с цел борба срещу безработицата при младите и насърчаване на растежа,
- дейности за разпространение и повишаване на осведомеността по стратегическата рамка ЕСЕТ 2020 за подобряване на възможностите за учене чрез алтернативни подходи,
- последващи действия на национално равнище чрез свързването на резултатите от отворения метод за координация със съществуващите национални програми.

Част Б - Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
- развитие, изпитване и оценяване на иновативни политически решения за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище,
- съвместно разработване и изпитване на действия на иновативни политики с участието на достатъчно голям брой образователни институции, и други.

За части А и Б дейностите трябва да започнат между 1 март 2014 г. и 31 май 2014 г. Задължителната продължителност на проектите е 12 месеца за проектите по част A и 36 месеца за проектите по част Б.
Бюджет: 4 милиона евро

Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75% от общата сума на допустимите разходи. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 евро за част А и 800 000 евро за част Б.

Краен срок: 16 септември 2013 г.             

Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой С 118 от 25 април 2013 г.

Източник: www.dnevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside