Начало arrow Текущи покани arrow Обявена е процедура за подкрепа за развитието на клъстерите в България  
Обявена е процедура за подкрепа за развитието на клъстерите в България Печат
19 февруари 2013

5-1На 15.02.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева. 

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”:
• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване;
• Повишаване на капацитета на административното тяло  на клъстера за управление и координация на клъстера - участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за постоянния персонал, ангажиран с управлението и координацията на клъстера;
• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
• Визуализация на проекта;
• Одит на проекта.

По Компонент 2 „Дейности за привличане на нови членове в клъстера”:
• Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове: организиране, провеждане и участие в събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера;
• Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг: извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
• Популяризиране на името (марката) на клъстера – разработване и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страница и информационни бази-данни за представяне на дейността на клъстера; участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири (вкл. виртуални интернет базирани изложения и панаири); дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително изграждане на транснационални клъстерни връзки за насърчаване на сътрудничеството с други клъстери.  Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на клъстера, в случай че такава е приложена към проектното предложение.

 По Компонент 3 „Инвестиционен компонент”:
• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване на зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – общи и специализирани програмни продукти, патенти, лицензи (включително и лицензионни авторски и сродни права за разпространение), „ноу хау”, търговска марка и други;
• Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения - когато това е непосредствено свързано и необходимо за въвеждане в експлоатация на ДМА, посочени по-горе.

Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „Шести септември" № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16.04.2013 г.
Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Eлектронна поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите  
Факс: (02) 9329 299

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg  и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg 

Източник: www.eufunds.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside