Начало arrow Текущи покани arrow Нова процедура за общинските администрации по приоритет „Добро управление” на ОПАК  
Нова процедура за общинските администрации по приоритет „Добро управление” на ОПАК Печат
05 февруари 2013

52Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към общинските администрации.
Процедурата е по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. Ще бъдат финансирани проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Общата стойност на процедурата е 1 млн. лв. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв.

Допустими дейности за финансиране са например: функционални анализи; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи и др. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на една година.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29.03.2013 г. (петък), 17.30 часа.

Насоки за кандидатстване по процедура 1.1-07 по ОПАК за общини

Източник: http://www.eufunds.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside