Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития  
Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития Печат
20 декември 2010

5-1Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „ Социална инфраструктура", схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития".

Схемата цели:
•  Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
•  Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;
•  Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от градските агломерационни ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.
2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;
3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);
4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Проектните предложения се подават на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие"
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети"

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 февруари 2011 г, 16:00 ч. местно време.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/  в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ .
 
 Източник:  http://www.bgregio.eu/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside