Начало arrow Текущи покани arrow Променени насоки за кандидатстване  
Променени насоки за кандидатстване Печат
30 ноември 2010

51Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява всички потенциални кандидати по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
- BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”,
че на основание Заповед № РД-02-14-1885 от 04.11.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР са изменени Насоките за кандидатстване по схемата и Пакетът документи за кандидатстване в частта Приложение Б Образец на бюджет на проект.
- BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, че на основание Заповед №РД-02-14-1844/28.10.10 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., е удължен крайния срок за  получаване на проектните предложения по схемата до 30 ноември 2010 г., 16.00 ч. местно време.;
- BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, че на основание Заповед №РД-02-14-1843/28.10.10 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., е удължен крайния срок за  получаване на проектните предложения по схемата до 30 ноември 2010 г., 16.00 ч. местно време;
Коригираните документи са публикувани на интернет-страницата на Оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/ и на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/.

Източник:  http://www.bgregio.eu/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside