Начало arrow Текущи покани arrow Прием на проекти за професионално обучение по ПРСР  
Прием на проекти за професионално обучение по ПРСР Печат
10 ноември 2010

521От 18 октомври до 30 ноември 2010 г. се приемат проекти по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 - 2013 г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
По Мярка 111 от програмата се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. Мярката е насочена и към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Обучението за фермерите е абсолютно безплатно.
Финансовата помощ се предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение, лицензирани съгласно българското законодателство и регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение, както и висши училища, регистрирани по Закона за висшето образование.
В допълнение, за обучение чрез информационни дейности, са допустими за подпомагане също юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.
При кандидатстване, обучаващите организации разработват проекти за обучение, които трябва да съдържат:
- подробно разработени учебни програми за всеки курс или информационна дейност с обоснована тема, по която ще се провежда обучението;
- планиран брой обучаеми;
- планирани региони, в които ще се провеждат дейностите;
- бюджет на разходите;
- график на провеждане за всеки курс и информационна дейност.
522Допустими за подпомагане са курсове, които могат да бъдат с продължителност до 150 часа и краткосрочни - с продължителност до 30 часа. Финансират се и информационни дейности като семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа. Темите на курсовете могат да обхващат различни области на растениевъдството, животновъдството, лесовъдството и агроекологията.
Трябва ясно да се разграничи условието, че допустимите за подпомагане обучения, не са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство за средните или висши училища. Подпомагат се дейности за обучение по проекти, които се осъществят на територията на цялата страна, като общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надвишава 18 месеца.
Финансовата помощ се предоставя в размер на 100 % от общите одобрени разходи. Разходите, които РА покрива по мярката са за разработване на учебната програма, разходи за самото обучение, наема на помещенията, както и осигуряване на учебните материали, изплащането на лекторските хонорари, пътните и административни разходи за организация и управление.
Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице не може да надвишава левовата равностойност на 1750 евро за курсове от 150 учебни часа, левовата равностойност на 350 евро за курсове от 30 учебни часа, както и левовата равностойност на 210 евро за информационни дейности.
Допустими са междинни плащания за проекти за обучение чрез повече от един курс или повече от една информационна дейност и при условие, че размерът на всяко междинно плащане надвишава левовата равностойност на 8 000 евро.
Кандидатите подават документите за кандидатстване в Централно управление  на Разплащателната агенция - гр. София, бул. Цар Борис ІІІ, № 136
Образците на документи за кандидатстване за подпомагане са публикувани на следните интернет адреси:
http://www.dfz.bg/
http://www.mzh.government.bg/ в рубрика „Програма за развитие на селските райони”
http://www.prsr.government.bg/ в рубриката Документи/Документи по мерки от ос 1

Източник: Държавен фонд „Земеделие”

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside