Начало arrow Текущи покани arrow Стартира проект „Подкрепа за предприемчивите българи ”  
Стартира проект „Подкрепа за предприемчивите българи ” Печат
14 септември 2010

631Проектът е в рамките на Приоритетна ос 1 “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда насърчаващ включването”, област на интервенция 1.2. “Заетост чрез развитие на предприемачеството”, операция “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Проектът ще се реализира от главна дирекция “Услуги по заетостта” на Агенцията по заетостта - гр. София, 1000, бул. Княз Александър Дондуков, № 3, като ще обхваща територията на цялата страна.
Продължителността на изпълнение на проекта е 28 месеца, а общата сума на бюджета - 20 000 000 лв.
632Общата цел на проекта е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея, желание и нагласа за започване на самостоятелна стопанска дейност да развият идеите си и разработят бизнес планове. На безработните лица, включени в проекта ще се предостави подходящо обучение за придобиване на професионална подготовка и умения за стартиране и управление на собствен бизнес.
Целевата група включва всички безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес, които са със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия. В целевата група не се включват дълготрайно безработни лица (с продължителност на регистрацията повече от 12 месеца), които са обект на социално подпомагане.
Основните дейности, предвидени по проекта са:
• провеждане на специализирано проучване за установяване на нагласите сред безработните лица за стартиране на собствен бизнес по региони;
• избор на консултантски и обучаващи институции и организации, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки;
• обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, чрез придобиване професионална квалификация по част от професиите: “сътрудник в малък и среден бизнес”, “сътрудник в бизнес услуги” или “икономист”;
• консултиране на безработни лица от целевата група за разработване на бизнес – проекти за кандидатстване по компонент II за получаване на безвъзмездна финансова помощ за регистриране на самостоятелни предприятия и стартиране на собствен бизнес.

Проектът дава възможност на 50 000 лица от целевата група да бъдат включени в обучение за придобиване на предприемачески умения и/или да получат консултации за окончателно подготвяне на бизнес-план за стартиране на самостоятелен бизнес.

Източник: Агенция по заетостта

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside