Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции  
Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции Печат
14 септември 2010

64Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Цели на схемата:
• Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
• Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 161 общини. За дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство, са допустими като кандидати всички общини на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация;
• Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
• Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
• Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
• Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Общият размер на схемата е 173 777 324 лв. лева. Размерът на съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 85 % или 147 710 725,40 лв.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема и по двата компонента важат следните размери на минимална и максимална стойност на безвъзмездна финансова помощ:
• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 600 000 лв.
• максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 6 000 000 лв.
Проектните предложения се подават на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”

Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 януари 2011 г, 16:00 ч. местно време.
Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР със заповед № РД-02-14-1440/ 16.08.2010 г.
Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside