Начало arrow Текущи покани arrow Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие  
Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие Печат
24 юли 2010

726 238 348,62 лева е общият размер на безвъзмезната финансова помощ, за която Министерството на културата може да кандидатства за осигуряването на ефективното използване на културното материално и нематериално наследство с оглед развитието на устойчив културен туризъм подкрепа на туристически дестинации, притежаващи културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал и съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство като ресурс за туризъм.

За целта министерството ще трябва да разработи средносрочна рамкова инвестиционна покана и проектни фишове по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-01/2010 ”Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”, по Оперативна програма ”Регионално развите” 2007-2013 г.
Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проектни фишове са съответно 200 000 лв. и 1 000 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
• Организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като фестивали, събития на открито, фолклорни прояви, представяне на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др., допринасящи за диверсификацията и маркетинга на туристическия продукт, повишаващи туристическия потенциал на целевата територия, допринасящи за намаляване на териториалните различия в степента на развитие на туризма и спомагащи за развитието на туристическите дестинации, притежаващи културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал.
• Подкрепа на дейности за общeствено осведомяване и подобряване на осведомеността за културните събития/ прояви в страната с принос към туризма и за оценка на въвеждане на инструменти за мониторинг и оценка на техния икономически и социален ефект и принос към туристическото развитие.
Крайният срок за подаване на средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по схемата е 30 август  2010 г, 16:00 ч. в отдел „Изпълнение на програмните приоритети”, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside