Начало arrow Текущи покани arrow Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини  
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини Печат
24 юли 2010

72Управляващият орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в 178-те малки общини с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
• Да се ограничат рисковете от наводнения в селищата на 178-те малки общини, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населените места на 178-те малки общини, в т.ч.
• Почистване на речното корито;
• Разширяване на речното корито;
• Разширяване на съществуващи диги;
• Корекции на реки и дерета;
• Защитни диги по речните брегове;
• Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води;
• Крайбрежни стени по речните брегове и др.

2. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита от наводнения на населените места от 178-те малки общини.
Общ размер на схемата е 32 213 670 лева.
Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  200 000 лв.
• максимален размер на безвъзмездната финансова помощ :  1  000 000 лв.

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 5% собствен принос.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside