Начало arrow Текущи покани arrow Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации  
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации Печат
24 юли 2010

72

Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в общините от агломерационните ареали  с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
• Да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи през или в селища в агломерационните ареали;
• Да се предотвратят процесите на ерозия и абразия на морския бряг в селищата в общините от агломерационните ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в рамките на 86 общини от агломерационните ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, в т.ч. Разширяване на речното корито; Разширяване на съществуващи диги; Корекции на реки; Защитни диги по речните и морските брегове; Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води;  Крайбрежни стени по речните и морските брегове и др.
2. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове, в т.ч. Прагове; Крайбрежни стени; Защитни и укрепителни съоръжения от габиони и др.
3. Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за защита на морския бряг от ерозия и абразия, в т.ч. крайбрежни стени; диги (дамби); буни; брегоукрепващи вълноломи;
4. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени места от наводнения.

Общият финансов размер на схемата е 41 417 577,28 лева.

С оглед постигане целите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове финансовият ресурс по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е разпределен в 2 компонента.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

Компонент 1:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:       500 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ :  2 000 000 лв.

Компонент 2:
минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:       300 000 лв.
максимална сума на безвъзмездната финансова помощ :  1 000 000 лв.

ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 5% собствен принос.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември  2010 г, 16:00 ч.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/ в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в секция Отворени търгове и на интернет-страницата на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside