Покана по “Еразъм” за млади предприемачи
12 май 2009

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да помогне на начинаещите предприемачи в ЕС да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в предприятия, ръководени от опитни предприемачи в други държави-членки на ЕС.

Дейността е насочена към лица, възнамеряващи да започнат собствен бизнес, и към предприемачи, започнали дейността си наскоро.

В поканата за представяне на предложения могат да участват всички публични структури и частни организации, работещи в сферата на подпомагането на бизнеса.

Поканата се състои от две обособени позиции с два вида дейност - европейски партньорства и координация и изграждане на контакти.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4 300 000 EUR. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 90 % от общата сума на допустимите разходи.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат представени на Комисията не по-късно от 29 май 2009 г.
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на страницата на Европейската комисия.

Заявленията трябва да съответстват на изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени посредством предоставените за целта формуляри.

Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa