Комисията предлага допълнителни мерки за подпомагане на сектора на мляко и млечни продукти
23 януари 2009
milkСлед рязкото спадане на цените за мляко и млечни продукти напоследък, Мариан Фишер Боул, Комисар по селското стопанство и развитието на селските райони, днес обеща да въведе нови мерки за подпомагане на пазара. Следващата седмица Комисията ще поднови възстановяванията при износ на масло, сирене, пълномаслено и обезмаслено мляко на прах. Когато през март се започне интервенционното изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах, Комисията възнамерява при необходимост чрез редовни търгове да купи повече от предварително установените количества. През ноември Комисията въведе отново частното складиране на масло, считано от 1 януари 2009 г., включително за масло, произведено през декември. Това означава, че частното складиране е въведено по-рано от обикновено.

„Много хора бяха изненадани до каква степен цените на млякото са спаднали за изминалите месеци,“ заяви Комисар Фишер Боул.  „По време на пътуванията си в различни държави-членки говорих с много производители и опасенията им са очевидни.  Сега е време Европейският съюз да им помогне. Мерките, въведени с прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика (така наречената „здравна картина“), ще дадат значителен тласък на млечния сектор, но трябва да действаме сега, защото мерките от прегледа ще се прилагат едва от следващия сезон.  Уверена съм, че предложените днес от мен мерки ще допринесат в голяма степен за стабилизирането на пазара на мляко и млечни продукти.“

След безпрецедентното повишение на цените на млякото и млечните продукти през 2007 и в началото на 2008 г., сега положението на пазара на мляко и млечни продукти напълно се обърна.  С увеличеното предлагане на световния и намаленото търсене на вътрешния пазар, пазарните цени на млечните продукти са намалени до равнище, близо до или дори под интервенционните нива. Очевидно цената, която се плаща на производителите на мляко, върви по същия път, отбелязват се вече съществени намаления на цените и се очаква спадането да продължава.

Що се отнася до интервенцията, изкупуването на масло и обезмаслено мляко на прах ще се възобнови на 1 март (като се допуска продукцията от февруари) и може да продължи до края на август.  Първите 30 000 тона масло и 109 000 тона обезмаслено мляко на прах ще се изкупят на предварително установена цена (интервенционна цена).

Очакваме, че това количество масло ще се изчерпи бързо и следователно пазарът трябва де се подкрепи и над посочената граница.  Както бе решено в „здравната картина“, може да се приемат още количества, като цените се установяват чрез търгове, провеждани през седмица.  Комисар Фишер Боул помоли службите да подготвят предложение за решение за прибягване до тази мярка, което да се представи на Управителния комитет при достигане на границата от 30 000 тона масло или 109 000 тона обезмаслено мляко на прах, за да се предотврати евентуално прекратяване на интервенциите през настоящия период на спаднали цени.

milkЩо се отнася до възстановяванията при износ — и това средство следва сега да се поднови. Продължителният период с високи цени на световния пазар беше ни накарал да преустановим възстановяванията при износ от юни 2007 г. насам.  Тъй като цените на световния пазар сега са под пазарните и интервенционните цени на ЕС, нашите износители вече не са конкурентоспособни.  Това положение се усложнява допълнително от съществуващите вече трудности, които износителите ни изпитват в резултат на финансовата и кредитната криза.  Възстановяванията при износ ще се прилагат не само за масло и обезмаслено мляко на прах, но и за всички други млечни продукти, които бяха допустими в миналото, преди всичко пълномаслено мляко на прах и сирене.

Възстановяванията за масло и обезмаслено мляко на прах ще се определят с търг, като идната седмица ще се вземе решение за следващия тур на оферти.  Честотата на търговете ще се увеличи от веднъж месечно на два пъти месечно, за да се подобри ефикасността на системата.

Както беше и в миналото, възстановяванията при износ ще се прилагат в съответствие с нашите права и задължения в рамките на СТО.  Конкретният размер на възстановяванията ще зависи от предложенията, които ще получаваме от търговския сектор, и ще се преценява по приетите обективни критерии, за да се гарантира, че възстановяванията се предоставят само доколкото е необходимо.
С тези мерки Комисията иска недвусмислено да сигнализира на производителите на мляко и на млечната промишленост, че е готова да се възползва докрай от наличните инструменти с цел подпомагане на пазара и доходите на производителите.

  Източник: Представителство на ЕК в България