Фонд за органите на местно самоуправление
23 януари 2009

flagФонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ( http://www.flag-bg.com/ ) представлява уникална по своя статут институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Фондът е създаден с цел преодоляване на проблема с осигуряването на паричен ресурс за общините при разработване на проектни предложения и финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

Мисията на Фонда за органите на местното самоуправление ”ФЛАГ” е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в подготовката и успешното изпълнение на проекти, съфинансирани от програмите на Европейския съюз за модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и създаване на устойчиви икономически и социални структури.
ФЛАГ предоставя кредити на българските общини за подготовката на качествени проекти, както и за успешното изпълнение на проектите, одобрени от съответната програма на ЕС.

• Кредитите за подготовката на проекти покриват разходите за прединвестиционни проучвания, разработване на идейни, технически и работни проекти, енергийни обследвания, анализи на въздействието върху околната среда, икономически и финансови анализи и др., необходими за подготовката на качествени проекти;
• Когато общината има спечелен проект, ФЛАГ предлага кредити за осигуряване на необходимото национално ко-финансиране на европейските фондове, а така също и мостово кредитиране, което осигурява ресурс за покриване на разходите по изпълнение на проекта през периода между две плащания от програмата;
• По спечелени от общините проекти ФЛАГ може да кредитира и разходи за ДДС, които са невъзстановими от съответната програма.

Размерът, сроковете и срочността на кредита се определят от спецификата на проекта, източниците на средства за обслужване на кредита и възможностите на общината или общинското дружество за обслужване на кредита.

Кредитите, отпускани от ФЛАГ, са:
• краткосрочни – със срок до една година,
• средносрочни – от една до три години и
• дългосрочни – над три години, но не могат да надхвърлят срока за изпълнение на проекта, за който е предназначен кредита, с изключение на разходите за ДДС.
При предсрочно погасяване на кредита ФЛАГ не събира такси.

Какво не се кредитира от ФЛАГ - Средствата на Фонда не могат да се предоставят за финансиране на лихви, такси, комисионни или други разходи по кредити, отпуснати от ФЛАГ, както и за глоби или други разходи, свързани с неизпълнение на задължения на съответната община. ФЛАГ не кредитира също покупка на земя, уреждане на сервитути и отчуждителни мероприятия.

Функции на Управляващата банка
1. Взаимодейства с ФЛАГ съгласно одобрената от ФЛАГ процедура за осъществяване на дейността по кредитиране на общините
2. Осъществява информационна кампания за продуктите на ФЛАГ
3. Разглежда искания за финансиране на общините и оценява кредитната им способност, свързана с риска на съответния проект
4. Подготвя мотивирано предложение до ФЛАГ за одобряване на искането за кредитиране
5. Администрира процеса на погасяване на задълженията на кредитирана община

Условия за финансиране
1. Проектът съответства на приоритетите на съответната програма на Европейския съюз и на приоритетите на общинския план за развитие.
2. Има решение на общинския съвет за кандидатстване и обезпечение на кредита.
3. Проектът има реалистичен бюджет и е в рамките на рисковите лимити на Фонда.
4. Общината е с добра кредитоспособност

Всяка община, която желае да получи финансиране от ФЛАГ, трябва да подаде документи за кандидатстване в управляващата банка, като искането за кредит трябва да съдържа следната информация:
• Наименование, седалище и адрес на управление на общината, както и адрес за кореспонденция;
• Имена, адрес, ЕГН и паспортни данни на лицето/лицата, които управляват и представляват общината;
• Основните характеристики и параметри на исканата кредитна сделка: вид на проекта, във връзка с който се иска финансиране: вид, размер и валута на искания кредит, предназначение, начин и план за усвояване, начин и план за погасяване, предложено обезпечение.
• икономическа обосновка на проекта;
• пълният пакет от документи, предоставени на органа по съответната оперативна програма в процеса на одобрение на проекта;
• удостоверение от органа на съответната оперативна програма относно одобряването на проекта, с изключение на случаите, когато се кандидатства за финансиране на подготовката на проект;
• решение на общинския съвет за ползване и обезпечаване на кредита;
• удостоверение за задълженията на общината по Закона за общинския дълг;
• декларация за ползвани помощи и други грантове;
• копие от годишните финансови отчети на общината за последните три години;
• декларация за открити банкови сметки, ползвани кредити и други задължения;
• удостоверение за наличие/липса на публични задължения по ДОПК;
• декларация за наличие/липса на съдебни производства срещу общината.
• референции от обслужващите банки;
• други документи изисквани от управляващата банка за удостоверяване на финансовото състояние на общината и целта на исканото финансиране.

flagКолко струват кредитите? - Цените на предлаганите финансови продукти се определят от управляващата банка и Фонда въз основа на оценката на риска на общината и на проекта, цената на ресурса и разходите на управляващата банка и Фонда. Цената на всеки кредит включва лихва, която се определя от:

• Цена на финансовия ресурс, определена на базата на цената на заетия ресурс от ЕБВР и съфинансирането от банките, както и от дела на безвъзмездно предоставените държавни средства на ФЛАГ.
• Рискова премия, която се определя на базата на оценката на риска на общината и риска на проекта.
• Възнаграждение за администриране на ФЛАГ, чрез което ще се покриват административните му разходи, възнаграждението на управляващата банка и ще се постига равнище на печалба, която да гарантира запазване на капитала на фонда, определена като процент от размера на кредита.

Механизъм за компенсиране -  В момента се разработва механизъм за компенсиране на разходите по обслужване на дълга към ФЛАГ чрез целеви трансфери от държавния бюджет към общините през 2009 г. Механизмът предвижда да възстановява изцяло или частично разходите по обслужване на дълга в зависимост от кредитния потенциал на общините:

Документи: 

Критерии за допустимост на общините до финансово подпомагане от ФЛАГ

Данни на общините по трите показателя и тяхната интегрална оценка за периода 2005-2007 г.

Група 1 - Общини с висок кредитен потенциал

Група 2 - Общини със среден кредитен потенциал

Група 3 - Общини с нисък кредитен потенциал

Информация за същността, функциите, видовете кредити и условията за кандидатстване

Източник - http://www.eufunds.bg/