Работна програма за 2020 год. на програма „Европа за гражданите“
19 декември 2019
5Европейската комисия прие Работната програма за 2020 год. на програма „Европа за гражданите“ .

Програмните приоритети за 2020 год. Насърчават дебата върху ключови моменти от европейската история и въпроси от изключителна важност днес, като общите ценности, отразени в общото европейско културно наследство (за Направление 1: Европейска памет за миналото) и социалната, икономическа и политическа обстановка в ЕС (за Направление 2: Демо-кратична ангажираност и гражданско участие). Използването на социални мрежи в проектните дейности се насърчава, с особен фокус върху привличането на голям брой европейски граждани и, в частност, младежи. В допълнение, препоръчва се на организациите бенефициери да използват възможностите на Европейския корпус за солидарност. Кандидатстващите организации по програмата се насърчават да разработят проекти, отговарящи на целите на програмата и насочени към постигане на многогодишните приоритети,

От януари 2020 год. програма "Европа за гражданите" ще финансира проекти и дейности в следните направления:

- Направление 1 "Европейска памет за миналото":  Отбелязване на ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа; Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарните режими; Антисемитизъм, ксенофобия, хомофобия, антициганизъм и други форми на нетолерантност: уроците от миналото и тяхната актуалност днес; Преход към демокрация и присъединяване към Европейския съюз.

- Направление 2 "Демократична ангажираност и гражданско участие": Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата; Солидарност по време на криза; Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра-дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство.

За повече информация и насоки

Източник: Национален център за контакт по програма "Европа за гражданите"

5