Приета е Работната програма за 2018 година на програма „Европа за гражданите“
27 септември 2017
С решение С(2017)5385 от 3 август 2017 год. Европейската комисия прие Работната програма за 2018 год. на програма „Европа за гражданите“.

Решението определя 24 426 000 евро за изпълнението на програма „Европа за гражданите“ за 2018 год., които ще бъдат предоставени от бюджетна линия 18.04.01.01 от общия бюджет на Европейския съюзза 2018 година.

От януари 2018 год. програма "Европа за гражданите" ще финансира проекти и дейности в следните направления :

Направление 1 "Европейска памет за миналото": 
- Отбелязване на ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа 
- Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарните режими
- Антисемитизъм, ксенофобия, хомофобия, антициганизъм и други форми на нетолерантност: уроците от миналото и тяхната актуалност днес
- Преход към демокрация и присъединяване към Европейския съюз

4Направление 2 "Демократична ангажираност и гражданско участие":
- Дебатът за бъдещето на Европа, евроскептицизъм и насърчаване на информиран дебат по темата
- Солидарност по време на криза
- Борба със стигматизацията на понятието „имигрант“ и създаване на контра — дискурс за междукултурен диалог и взаимно разбирателство 
- Европейска година на културното наследство

Национален център за контакт

Министерство на културата
бул. Александър Стамболийски 17
тел. 02 9400895 
Източник: Министерство на културата