Одобрен оценителен доклад по процедура “Ново работно място 2015”
14 май 2016
4Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

5Във връзка с утвърден на основание чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ образец на административен договор, Управляващият орган на ОП РЧР промени образеца на договор по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.
Всички кандидати следва да се запознаят с новия образец на договор по процедурата.

Източник: МТСП