Доклад за прилагане на европейските граждански инициативи
16 април 2015
2През последните три години около шест милиона европейци подкрепиха европейски граждански инициативи и дадоха своя глас, за да привлекат пряко вниманието на създателите на политики на европейско равнище към важни каузи. Европейската комисия публикува доклад за прилагането на този нов инструмент от влизането му в сила на 1 април 2012 г. досега.

Фактът, че две такива инициативи успяха да преминат целия жизнен цикъл, потвърждава, че Регламентът относно гражданската инициатива е изпълнен изцяло. В доклада обаче се признава, че процесът може да бъде допълнително подобрен, и се набелязват редица въпроси за по-нататъшно обсъждане със заинтересованите страни и институциите. Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Европейската гражданска инициатива е един от основните инструменти за укрепване на доверието в европейските институции и за насърчаване на активното участие на гражданите в създаването на политики на равнище ЕС. Трябва да потърсим нови начини, с които да окуражим по-активното и по-ефективно използване на този инструмент, който е от голямо значение и за който трябва да гарантираме, че постига своя пълен потенциал“.
Съгласно правилата, установени в Договора от Лисабон, ако дадена гражданска инициатива събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която ЕК има правомощия да предлага законодателство,
Комисията трябва официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на Комисията.
В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадаха в области от компетентността на Комисията и бяха регистрирани; до този момент 3 инициативи достигнаха прага от един милион подписа; 12 инициативи достигнаха края на периода за събиране на подкрепа, без да достигнат прага; за 3 инициативи все още се събират изявления за подкрепа; други 10 бяха оттеглени от организаторите.
Изявления за подкрепа бяха получени от граждани във всички 28 държави - членки на ЕС. Трудно за организаторите на инициативи се оказа и създаването на системи за събиране на подписи онлайн, като в някои случаи това се отрази и върху времето, с което те разполагаха за събиране на изявления за подкрепа.

Контекст - Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Правилата и процедурите са установени в регламент, който беше приет от ЕП и Съвета на 16 февруари 2011 г. и започна да се прилага на 1 април 2012 г. В регламента се предвижда, че не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад за прилагането му.

Доклад относно европейската гражданска инициатива

Източник: Представителство на ЕК